Kody znaków specjalnych w HTML

Żebym już nigdy nie musiała szukać w sieci tych nieszczęsnych kodów postanowiłam wrzucić je właśnie tu.

HTML Code Browser View HTML Code Browser View HTML Code Browser View HTML Code Browser View HTML Code Browser View
© © ! ! _ _   Û Û
® ® " ` ` ž ž Ü Ü
    # # a a Ÿ Ÿ Ý Ý
" $ $ b b     Þ Þ
& & % % c c ¡ ¡ ß ß
&lt; < &#38; & &#100; d &#162; ¢ &#224; à
&gt; > &#39; &#101; e &#163; £ &#225; á
&Agrave; À &#40; ( &#102; f &#164; ¤ &#226; â
&Aacute; Á &#41; ) &#103; g &#165; ¥ &#227; ã
&Acirc; Â &#42; * &#104; h &#166; ¦ &#228; ä
&Atilde; Ã &#43; + &#105; i &#167; § &#229; å
&Auml; Ä &#44; , &#106; j &#168; ¨ &#230; æ
&Aring; Å &#45; &#107; k &#169; © &#231; ç
&AElig; Æ &#46; . &#108; l &#170; ª &#232; è
&Ccedil; Ç &#47; / &#109; m &#171; « &#233; é
&Egrave; È &#48; 0 &#110; n &#172; ¬ &#234; ê
&Eacute; É &#49; 1 &#111; o &#173; ­ &#235; ë
&Ecirc; Ê &#50; 2 &#112; p &#174; ® &#236; ì
&Euml; Ë &#51; 3 &#113; q &#175; ¯ &#237; í
&Igrave; Ì &#52; 4 &#114; r &#176; ° &#238; î
&Iacute; Í &#53; 5 &#115; s &#177; ± &#239; ï
&Icirc; Î &#54; 6 &#116; t &#178; ² &#240; ð
&Iuml; Ï &#55; 7 &#117; u &#179; ³ &#241; ñ
&ETH; Ð &#56; 8 &#118; v &#180; ´ &#242; ò
&Ntilde; Ñ &#57; 9 &#119; w &#181; µ &#243; ó
&Otilde; Õ &#58; : &#120; x &#182; &#244; ô
&Ouml; Ö &#59; ; &#121; y &#183; · &#245; õ
&Oslash; Ø &#60; < &#122; z &#184; ¸ &#246; ö
&Ugrave; Ù &#61; = &#123; { &#185; ¹ &#247; ÷
&Uacute; Ú &#62; > &#124; | &#186; º &#248; ø
&Ucirc; Û &#63; ? &#125; } &#187; » &#249; ù
&Uuml; Ü &#64; @ &#126; ~ &#188; ¼ &#250; ú
&Yacute; Ý &#65; A &#127; ? &#189; ½ &#251; û
&THORN; Þ &#66; B &#128; &#190; ¾ &#252 ü
&szlig; ß &#67; C &#129;  &#191; ¿ &#253; ý
&agrave; à &#68; D &#130; &#192; À &#254; þ
&aacute; á &#69; E &#131; ƒ &#193; Á &#255; ÿ
&aring; å &#70; F &#132; &#194; Â    
&aelig; æ &#71; G &#133; &#195; Ã    
&ccedil; ç &#72; H &#134; &#196; Ä    
&egrave; è &#73; I &#135; &#197; Å    
&eacute; é &#74; J &#136; ˆ &#198; Æ    
&ecirc; ê &#75; K &#137; &#199; Ç    
&euml; ë &#76; L &#138; Š &#200; È    
&igrave; ì &#77; M &#139; &#201; É    
&iacute; í &#78; N &#140; Œ &#202; ?    
&icirc; î &#79; O &#141;  &#203; Ë    
&iuml; ï &#80; P &#142; Ž &#204; Ì    
&eth; ð &#81; Q &#143;  &#205; Í    
&ntilde; ñ &#82; R &#144;  &#206; Î    
&ograve; ò &#83; S &#145; &#207; Ï    
&oacute; ó &#84; T &#146; &#208; Ð    
&ocirc; ô &#85; U &#147; &#209; Ñ    
&otilde; õ &#86; V &#148; &#210; Ò    
&ouml; ö &#87; W &#149; &#211; Ó    
&oslash; ø &#88; X &#150; &#212; Ô    
&ugrave; ù &#89; Y &#151; &#213; Õ    
&uacute; ú &#90; Z &#152; ˜ &#214; Ö    
&ucirc; û &#91; [ &#153; &#215; ×    
&yacute; ý &#92; \ &#154; š &#216; Ø    
&thorn; þ &#93; ] &#155; &#217; Ù    
&yuml; ÿ &#94; ^ &#156; œ &#218; Ú    

Źródło: http://www.web-source.net/

Leave a Reply

%d bloggers like this: