Entity-Relationship Diagram

ERD — Diagram Związków Encji używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie.

Systemy CASE, które wspierają tworzenia tych diagramów, mogą na ich podstawie automatycznie tworzyć bazy danych odpowiadające relacjom na diagramie.

Diagram pokazuje logiczne związki pomiędzy różnymi encjami, związki te mają dwie cechy:

  1. Opcjonalność, która mówi o tym, czy każda encja musi czy też może wystąpić równocześnie z inną. Np. TOWAR musi zostać zakupiony przez co najmniej jednego KLIENTA, ale KLIENT może być nabywcą TOWARU. W reprezentacji graficznej linia przerywana oznacza opcjonalność związku, natomiast ciągła wymóg związku.
  2. Krotność,

W przypadku związków M:N często stosuje się normalizację diagramu, która polega na dodaniu encji pośredniczącej i zastąpienie związku M:N dwoma związkami 1:N z nową encją.

W materiałach edukacyjnych Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego Diagramy Związków Encji nazywane są “modelem encyjno-relacyjnym”.

Źródło: Wikipedia

Leave a Reply

%d bloggers like this: